Het laatste nieuws!!!  Latest news!!!

 

 

Nieuwe status van de genealogische database (zie knop "Genealogie")

 

De status van de K(C)amerman(s) stamboom is  28 december 2016.  

Voor verdere gedetailleerde data over de families Marx, Businger en Schimpf zie ook  www.luebkert.com

 

New status of the genealogical database (see button "Genealogie")

 

The status of the family-tree is actually December 28, 2016.  

For more detailed data about the families Marx, Businger and Schimpf  see also  www.luebkert.com

 

 

 

 

Oorkonde uit het jaar 1291 - boven rechts aantekening

“Willem Camerman de ionghe”

 

 

 

 

 

 

 

 

2. huwelijk in 1595 van Josina Andries, weduwe van Arien Camerman, van Westcapelle, Archief Rotterdam 1595

 

 

 

Wat betekent de naam Kamermans en de verschillende schrijfwijzen daarvan?

 

Camerman, Camermans, Camermann, Cammerman, Cammermans, Cammermann,

Kamerman, Kamermans, Kamermann, Kammerman, Kammermans, Kammermann

 

Wij vragen ons af, wat is de oorsprong van de naam ? Wat betekent die?  Waar komt die naam oorspronkelijk vandaan?

Er zijn verschillende duidingen mogelijk. In de vroege middeleeuwen was het gebruikelijk de mensen een specifieke eigennaam te geven en een ieder, die lid was van een dorpsgemeenschap, had een (passende) naam, die hem of haar daarin identificeerde.

De achternamen zijn toen bv. naar beroep, locatie, verwantschap, bijnaam of roepnaam of tweede voornaam ontstaan. Ook de taal speelt hierbij een rol, Germaans of Latijnse oorsprong maken ook deel van de schrijfwijze uit. En ook de verdere ontwikkeling van de taal.

Het woord K(C)amerman(s) kan van woorden afgeleid zijn met verschillende betekenissen (bv. de man van de  kamer (ruimte in een gebouw; Plaats; wetgevend lichaam). Dit kan uitvoerig uit  verschillende Etymologische woordenboeken ontleend worden.

Het is opvallend, dat de naam in verschillende regio's al heel  vroeg  tegelijkertijd gebruikelijk was. Zo bv. in Brabant, Zwitserland, Galicië (rond om Lemberg).  Is dat toevallig?

Later komt de naam ook in Zuid-Afrika, Duitsland en de Verenigde Staten voor. Maar hier weten wij, dat leden uit de Europese families in verloop van de tijd om verschillende redenen daarheen getrokken zijn.

 

De allereerste (ons bekende) voorvader van het Vlaamse geslacht Camerman vinden we met

Willem Camerman de ionghe terug in een handgeschreven document uit het jaar 1291. Dit

document met diverse lakstempels wordt als “oorkonde 1295” uit het “Fonds Ter Duinen/Ter

Doest” bewaard in het “Grootseminarie ter Duinen” te Koksijde bij Brugge:

 

.....lammin toelnare, jan .f. reinars, Boudene corthore, jan van

aertrike, willem camerman de ionghe, lambracht vten hemme ende bouden de raet schepenen

vander monekerede doen te wetene (…), Corp. I 1667, 30-32 (Lissewege 1291)

 

Willem Camerman de ionghe was  schepen voor de belangen van de scheepvaart op het Zwin als toentertijdse vaarroute naar Brugge. Verder moet er eerder ook nog een Willem Camerman de oude geleefd hebben!

 

De naam Camerman komt in Brugge ook in de stadrekeningen van Brugge 1302 ook voor:

...Van Jan Camermanne, van i vate zeems bi hem vercocht ...."

 

Dit leidt ons ertoe aan te nemen, dat de oorsprong van de naam in deze regio zou kunnen liggen, maar hoe komt de naam  dan naar de andere regio's van Europa? Of is het gewoon een toevallige parallelle ontwikkeling?

 

Als u, genegen lezer, meer hierover wilt lezen, dan kunt u dat in het boek van Han Kamermans

K (C) A M (M) E R M A N (N) (S) – „slechtbok“ – I N F O”.

U kunt een download van het boek op deze  website doen: 

www.kcammermanns-family.com/e-book1.html

 

Het Team-Kamermans

 

What does the name Kamermans and its different spellings mean?

 

Camerman, Camermans, Camermann, Cammerman, Cammermans, Cammermann, Kamerman, Kamermans, Kamermann, Kammerman, Kammermans, Kammermann

 

We ask ourselves what is the origin of the name? What is the meaning? From where does it come from? Several interpretations are possible. In the Middle Ages it was used to give persons a specific name to identify them amongst others in the community. These names where given to the persons by their occupation, place, family, second or nickname, etc. Latin or German origin had a big influence on the meaning and spelling of the names. Also the local language and its further development had an influence on the spelling.

The word  K(C)amerman(s) itself can derive from different expressions with different meanings ( e.g. the man from the KAMER, which can be a room in a building, a place, an official person in Justice, Administration, Parliament, etc.). This can be found more detailed in Dutch and German Etymological Dictionaries.

It is remarkable that the same or similar name could be found  in very early times in different regions at the same time, for example: Brabant, Switzerland, Galicia (region around Lemberg). In the newer time the name appears also in South-Afrika, Germany and the United States. But in these cases we know that family members from Europeans emigrated due to several reasons.

The very first (known) ancestor from the Flemish lineage Camerman is Willem Camerman junior, who can be found  in a handwritten document from 1291 (see picture above). This document with several stamps punched in sealing-wax is kept as  "certificate 1295" by  the "FondsTer Duinen/Ter Doest" at the "Grootseminarie ter Duinen" (a convent) at Koksijde close to Brugge, Belgium:

 

.....lammin toelnare, jan .f. reinars, Boudene corthore, jan van

aertrike, willem camerman de ionghe, lambracht vten hemme ende bouden de raet schepenen

vander monekerede doen te wetene (…), Corp. I 1667, 30-32 (Lissewege 1291)

 

Here is named William Camerman junior  who was juror specially for matters concerning the navigation on the Zwin, which was at that time a maritime route to Brugge. As he was the "junior"  there should have been also a Willem Camerman senior, so even earlier than 1291. Isn't that amazing??

 

The name Camerman appears a second time at Brugge in 1302 in the book of accounting, bills, from the town:

...Van Jan Camermanne, van i vate zeems bi hem vercocht ...."

These documents led us to assume that the origin of our name and our families is to find in the Flemish area, but how came the name to the other regions of Europe? Or is it only a really strange coincidence?

 

If you, dear reader, are interested in more details about this topic  you can do that in the book (only in Dutch)  from Han Kamermans:

K (C) A M (M) E R M A N (N) (S) – „slechtbok“ – I N F O”

You can download it from the following website:  www.kcammermanns-family.com/e-book1.html

 

The Team-Kamermans

 

 

Zijn de Belgische Cam(m)erman(s) en de Nederlandse K(C)am(m)erman(s) met elkaar verwant? 

 

      

Brabant om 1477  (uit Wikipedia)          

 

Dit is voor ons een heel spannende vraag! En hopelijk ook voor u.

 

In het huidige België  komt deze achternaam nog talrijk voor in de schrijfwijze met de “C” als hoofdletter en met verdere variaties. In het huidige Nederland is de naam gebruikelijk met de “K” als hoofdletter, maar vóór 1800 werd ook hier de achternaam terug tot 1595,  af en toe, ook met “C” geschreven.

Wij vragen ons af,  of en waneer er ooit een verbinding bestond.

 

Om dit vast te stellen,  zijn wij bezig:

- de geschiedenis van de diverse regio’s te bekijken, want die heeft een grote invloed op bewegingen van families tussen verschillende plaatsen (oorlogen, bezettingen, vervolgingen, rampen, armoede, etc.)

- alle Cam(m)erman(s) uit Vlaanderen in een database op te nemen, baserend op benoemingen in archieven, zowel digitaal als ook door bezoeken ter plaatse zelf

- te overleggen een DNA onderzoek te laten maken, om via de haplop-groepen meer (afstammings-)duidelijkheid te vinden.

 

Wij zouden het daarom zeer waarderen, wanneer  u ons met concrete gegevens of informaties met betrekking tot dit thema zou kunnen helpen!

 

Het Team-Kamermans

 

 

Are the Belgian Cam(m)erman(s) and the K(C)am(m)erman(s) from the actual Netherlands related to each other?

 

This is a very exciting question for us and hopefully also for you!

 

In Belgium from today the name appears still very often and is still spelt with a "C" as first character from the last name, and then with a variety of spellings. The Dutch Kam(m)erman(s) use the "K" as first character from their last name since at least about 1800. Before it was spelt very often also with a "C" back till about 1595 (see the picture above).

We ask ourselves, was there ever a blood-relationship between both groups?

 

To investigate this we are busy with some activities:

- we are reading a lot of books and documents about the history of the whole region Brabant, because historical events had a lot of influence on  the moving of people to different places (wars, natural disasters, occupations, persecutions, epidemics, poverty, etc.)

- we are collecting all  historical data from Belgian Cam(m)erman(s) into a database, gathered either by people themselves or based on namings in archives as well digitally as by visiting the archives.

- we think about a DNA analysis to get a more concrete picture via the haplop-groups, if there was ever a relationship or not.

 

If you can provide us with any information that helps us to solve this question we would greatly appreciate it.

 

Team-Kamermans